Chủ đầu tư: Mr. Điệp

Tổng mức đầu tư: 160.000.000 VNĐ

Địa Điểm: Hà Đông, Hà Nội

Thời gian thi công: 12 ngày Căn hộ Mr. Điệp - Hà ĐôngCăn hộ Mr. Điệp - Hà ĐôngCăn hộ Mr. Điệp - Hà ĐôngCăn hộ Mr. Điệp - Hà ĐôngCăn hộ Mr. Điệp - Hà ĐôngCăn hộ Mr. Điệp - Hà ĐôngCăn hộ Mr. Điệp - Hà Đông