Chủ đầu tư: Mr. Ngọc Anh

Tổng mức đầu tư: 450.000.000 VNĐ

Địa điểm: Vũ Phạm Hàm, Hà Nội

Thời gian thi công: 22 ngày

1Thiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà Nội1Thiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà Nội9Thiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà Nội9Thiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà NộiThiết kế Căn hộ Mr. Ngọc Anh - Vũ Phạm Hàm, Hà Nội9