Chủ đầu tư: Mr. Trực

Tổng mức đầu tư: 260.000.000 VNĐ

Địa điểm: Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội

Thời gian thi công: 18 ngàyCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội

Căn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà NộiCăn hộ Mr. Trực - Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội